logo_ck met tekst.png

De zeven smarten van Maria

In de loop der eeuwen heeft men Maria vele titels gegeven. Kijk maar eens naar de litanie van Onze-Lieve-Vrouw. Een van de titels die men aan Moeder Maria geeft is de titel van “Moeder van Smarten”. Maria werd door God uitgekozen om de moeder van Zijn Zoon te worden. Die uitverkiezing heeft haar niet gevrijwaard van pijn en lijden en verdriet. Het evangelie laat ons een aantal van die momenten zien. In die momenten van lijden, pijn en verdriet bleef ze de sterke gelovige, ze liep niet weg, ze bleef standvastig, ze wist zich sterk door haar levende relatie met God. Aan die sterke houding van Maria in die momenten van lijden en tegenslag hebben gelovigen gedacht wanneer ook aan hen lijden en pijn overkwam. Maria is ook vandaag voor ons een voorbeeld dat we als gelovigen overeind kunnen blijven in het lijden en de tegenslag, dankzij onze sterke verbondenheid met God.

Graag overloop ik met u die zeven bijzondere momenten, die zeven smarten van Maria. Momenten waarin ze sterk is gebleven, door haar geloof.

-Het eerste moment is de lijdensvoorspelling van Simeon in de Tempel bij het opdragen van het Kind Jezus. Kort na de geboorte van Jezus gaan Maria en Jozef met het kind naar de tempel om Hem aan God op te dragen. Ze ontmoeten daar de oude Simeon. Hij neemt het kind in zijn armen en dankt God dat Hij de Verlosser nog mag zien. Hij zegt daarbij tot Maria: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mag worden. En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord”.

-Het tweede moment is de vlucht naar Egypte. Koning Herodes verneemt van de drie wijzen uit het Oosten dat er een nieuwe koning is geboren. Hij wil het Kind doden. Een Engel waarschuwt Jozef: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.’ Daar zullen ze moeten blijven tot Herodes is gestorven en het gevaar geweken is.

-Het derde moment is het zoekraken van Jezus in de Tempel. Als Jezus twaalf jaar is, reist Hij met Maria en Jozef naar Jeruzalem. Op de terugweg merken ze dat Jezus achtergebleven is in Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vinden ze hem, gezeten tussen de leraren. Maria zegt daar: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ Jezus zal haar het antwoord geven: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’ En dan staat er in het evangelie: “Maar zij begrepen deze uitspraak niet.”

-Het vierde moment is de ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg. Jezus draagt zijn kruis door de straten van Jeruzalem. Wat voor een pijn en smart moet er omgegaan zijn in het hart van Moeder Maria om haar gemartelde zoon zo te zien ?
-Het vijfde moment is Maria die onder het kruis van Jezus staat. Daar op het kruis krijgen alle gelovigen Maria als moeder en krijgt Maria alle gelovigen als kinderen. Dat lezen we in het evangelie waar staat: “Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon.’ Vervolgens zei Hij tegen de leerling: ‘Daar is je moeder.’

-Het zesde moment is: Maria omhelst het dode lichaam van Jezus na de kruisafname. De traditie vertelt ons dat toen Jezus na zijn dood van het kruis werd afgenomen, men zijn lichaam legde in de schoot van zijn moeder.

-Het zevende moment is de begrafenis van Jezus. Het lichaam van Jezus werd in een graf neergelegd. Zoals Maria onder het kruis stond, zo was ze ook daar aanwezig wanneer haar Kind werd begraven.

Met de Kerk bid ik het openingsgebed van de Mis op 15 september, bij de gedachtenis van de Moeder van Smarten: “God, toen onze Heer aan het kruis was opgeheven, stond zijn moeder naast Hem.

Met Hem was zij in smarten, opdat uw wil geschieden zou. Geef uw kerk, die samen met Maria in Christus ’lijden deelt, ook de vreugde van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Afdrukken E-mail

Eerste Communie

Zondag 20 september zal het uitgestelde Eerste Communiefeest voor 5 kinderen van onze parochie gevierd worden. De H.Mis is om 11.30 uur. Deze H.Mis is ALLEEN toegankelijk voor de communiekanten en hun familie, die in het bezit zijn van een TOEGANGSBEWIJS.
Voor de overige parochianen die deze zondag de H.Mis wensen bij te wonen zal er om 09.00 uur een gelezen H.Mis zijn in de kerk.

Afdrukken E-mail

Overleden

Triny Geelen-Maassen        Rijksweg Zuid 29-19        90 jaar      

 Heer neem onze dierbare overledene op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Nieuws van fanfare Sint Jan

Zoals u van ons gewend bent, zal fanfare Sint Jan ook komend najaar langs de deur gaan voor een vrijwillige bijdrage. Vanwege de coronamaatregelen waar we momenteel allen rekening mee moeten houden, hebben we besloten het dit jaar anders aan te pakken. Om het contact te minimaliseren, zal er dit jaar worden geflyerd in plaats van gecollecteerd. Op de flyer die u van ons in de bus krijgt, zal alle informatie staan die u nodig heeft om Sint Jan financieel een steuntje in de rug te geven. Een steuntje dat onze vereniging momenteel helaas harder nodig heeft dan normaal.

Hoewel het op dit moment moeilijk is om coronaproof op te treden, zullen wij waar mogelijk zeker muzikaal van ons laten horen. Een aantal van onze vaste momenten in de wijk kunnen helaas geen doorgang vinden, maar we zullen wel op zondag 6 september a.s. in de wijk optreden tijdens de Sittardse editie van „Struinen in de tuinen”. Voor meer informatie, zie www.struinensittardgeleen.nl.
Ook hopen wij op 20 september de communicantjes van onze parochie muzikaal te begeleiden.

Wij hopen dat dit bericht u allen in goede gezondheid bereikt en zullen snel weer van ons laten horen!

Afdrukken E-mail

Sieskes

Beste gasten,

Sinds kort mogen we weer “uitvliegen” .
We volgen daarbij wel de voorwaarden en richtlijnen van het RIVM.
We schudden geen handen en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand .
Onze vrijwilligers dragen een mondkapje tijdens het vervoer van onze gasten .
Onze gasten word geadviseerd, tijdens het vervoer , een mondkapje te dragen .

Uw en onze veiligheid staat op één

We hebben afgelopen maand met 2 groepen een buitenterras bezocht .
Hier hebben we genoten van heerlijke vlaai ,koffie -thee en frisdrank
Dit uitstapje werd door iedereen zeer gewaardeerd .

Als u zich er goed en veilig bij voelt ,gaat u gezellig met ons mee.
U wordt persoonlijk over datum, tijd en plaats geïnformeerd.

Wij moeten reserveren en vanaf 10 augustus is de horeca verplicht de bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron en contact onderzoek door de GGD.
Gasten registreren zich op vrijwillige basis.
 
Welkom en heel graag tot ziens.
Blijf gezond, zorg goed voor uzelf.
 
Hartelijke groeten ,namens “ de Sieskes”
Marja, Tilly, Mary-lou en John.
                  

Afdrukken E-mail

Overleden

Anneke Dutmer-Witteveen         Prevotlaan 5         77 jaar        

 Heer neem onze dierbare overledene op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

MIVA

Medische zorg in Bangldesh voor Rohingya vluchtelingen.

Juist in deze tijd zijn we ons bewust van de situatie in de wereld, dichtbij maar ook verder weg. Over de hele wereld worden MIVA ambulances ingezet om Corona te bestrijden. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden.

Via parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Bangladesh. En dan voornamelijk voor de miljoen vluchtelingen op de grens van Myanmar en Bangladesh. Centraal staat het werk van pionier Anwar, die zijn leven in het teken zet van het welzijn van deze mensen.

Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 1.000 000 Rohingya’s de grens over. Verdreven door geweld. De meest vreselijke dingen hebben zij meegemaakt en gezien. In het begin was er nauwelijks iets in het Rohingya-kamp. De mensen hadden geen voedsel, geen onderdak en geen medische zorg. Nu hebben de internationale hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken gebouwd. Nog veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen, en zonder vervoer niet bereikbaar voor de meeste mensen. Van MIVA hebben ze een ambulance gekregen , die is voor hen van onschatbare waarde. Daarom vragen we Uw bijdrage voor nog een ambulance. Op zondag 30 augustus a.s. collecteren we aan de kerkdeur. Kunnen we op uw hulp rekenen?

Afdrukken E-mail

Maria Tenhemelopneming, 15 augustus

Geloof, christendom, liturgie,  vieringen … het lijkt er allemaal niet op vooruit te gaan.
Niet bij ons, en ook niet in de rest van Europa.
Maar ga een kerk binnen, en er branden kaarsen: bij een kruisbeeld, bij een plaatselijke of andere heilige, en veruit het meest bij een Mariabeeld.

Tientallen, dikwijls meer dan honderd kaarsen branden er voor haar beeld.
Heel dikwijls geen kleine kaarsjes, maar noveenkaarsen die negen dagen blijven branden. Ze drukken eerbied uit voor Maria, en verbondenheid met haar, en verlangen om door haar verhoord te worden.
Die eerbied, die verbondenheid en dat verlangen komen niet alleen tot uiting in de vele brandende kaarsen, maar misschien nog meer in de talloze bedevaartsoorden die wereldwijd aan Maria zijn toegewijd.
Oorden als Lourdes, Scherpenheuvel, Banneux, Fatima, Medjugorje, Czestochowa enzovoort, die jaarlijks miljoenen tot Maria biddende bezoekers ontvangen.
Want natuurlijk zijn er ook onze gebeden.

We bidden tot Maria, met heel mooie woorden.

En waar komen die woorden vandaan? Als we op haar Hoogfeest goed naar het evangelie zullen luisteren, zullen we de begroeting van Elisabeth direct herkennen: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot’, zei ze toen ze Maria zag.
Haar woorden sluiten helemaal aan bij wat de aartsengel zei die Maria enkele maanden voordien had bezocht. ‘Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u’, zei hij toen hij haar zag. En hij vroeg haar of ze de moeder van Gods zoon wilde worden.
Het zijn mooie woorden, die van de engel en die van Elisabeth.

Maria die gezegend is, die barst van Gods genade, die de moeder van Gods zoon zal worden. Tot haar bidden we vol vertrouwen met die woorden,
en ook met woorden die haar in latere eeuwen zijn toevertrouwd.

‘Moeder van God’, zo leerden we tot haar bidden na het Concilie van Efeze in 431.
En als we haar vragen dat ze altijd zou bidden voor ons, zondaars,  nu en in het uur van onze dood, dan zijn dat woorden van een ander Concilie van meer dan duizend jaar later.
Al deze mooie, zelfs ontroerende woorden maken duidelijk wie Maria voor ons is:
de Moeder van God, maar ook onze Moeder.

Zij die bezorgd is over ons, zij die er altijd wil zijn voor ons, zij die wil bidden voor ons, dat we het goed zouden maken, en dat we ook goede mensen zouden zijn. Naar haar voorbeeld.
Misschien is het precies dat wat ons in haar blijft aantrekken:
dat ze niet alleen de Moeder van God is, maar dat ze ook mens is zoals wij.
Ze leert ons hoe we kunnen bidden. ‘Heilig is Gods naam, Hij is barmhartig van geslacht tot geslacht en Hij steunt de kleinen, de armen, de geringen.’
Zo bidt ze, en met zo’n gebed is ze voor ons een teken van geloof.

Maar ze is ook een teken van zekerheid, want omdat zij als mens ten hemel is opgenomen, wacht ons dat ook: de zekerheid dat er naast en na dit aardse leven
een leven is dat eeuwig geldt.

Zusters en broeders,
om dat alles is de eerbied voor Maria en de verbondenheid met haar er altijd al geweest. Je vindt ze in de talloze Mariakerken en in de ontelbare kapelletjes, schilderijen, beeldhouwwerken en glasramen die in de hele wereld ontstaan zijn.
Want Maria is mens, net zoals wij, maar ze is ook de Moeder van God.
Laten we haar dus blijven vereren, laten we blijvend tot haar bidden en ons verbonden voelen met haar. En vooral: laten we leven en bidden naar haar voorbeeld.

Afdrukken E-mail

Steun uw parochie ook nu financieel

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Veel bedrijven verkeren in een moeilijke positie, vanwege het wegvallen van omzet. Misschien denken we er niet allemaal aan, maar onze parochie verkeert in eenzelfde situatie. Doordat er de afgelopen periode een aantal vieringen zijn uitgevallen of zijn gehouden met weinig bezoekers, zijn onze inkomsten ook sterk terug gelopen.

Laat daarom ook de parochie niet in de steek in deze situatie en steun uw kerk. Misschien kunt u dit jaar iets extra’s geven aan Kerkbalans; de rekeningnummers vindt u elders in dit parochieblad. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend, hetgeen betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Bedankt weer.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

De kerk gaat weer open!

Het zal u allen in deze moeilijke tijd niet ontgaan zijn dat de regering de aan ons opgelegde beperkingen in verband met het Coronavirus  gaat  versoepelen. De Nederlandse Bisschoppen gaven een protocol uit voor het langzaam hervatten van de liturgische vieringen. Met ingang van deze maand  kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juli kunnen mogelijk weer vieringen met 100 personen plaatsvinden. Op een aantal terreinen zullen helaas nog beperkingen blijven gelden, zoals b.v. het zingen van het koor.  De bisschoppen benadrukken het belang om zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zie hiervoor evt.: www.bisdom-roermond.nl .
Nu het weer de goede kant op gaat hebben we besloten voor de komende periode weer een parochieblad uit te geven om ook zo te proberen de draad weer op te pakken met elkaar.
We willen vanaf zondag 7 juni weer starten met de H. Mis in de Christus Koning kerk om 11.30 uur. Verder is van belang dat de feestdag van de H. Antonius op 13 juni, willen vieren in de H. mis van zondag 14 juni.
Wel hebben we een aantal maatregelen moeten nemen om het Coronavirus op veilige afstand te houden. Belangrijkste daarvan is dat we de banken om en om hebben afgesloten met linten zodat u niet te dicht op uw voorgangers kan gaan zitten. Verder vragen we u de kerk alleen te betreden op eigen verantwoordelijkheid, in goede gezondheid en conditie en met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot elkaar. Bij meer  dan 30 bezoekers zullen we de deur van de kerk moeten sluiten. Bij het opsteken van een kaars of bij het lopen door de paden als U eventueel  ter communie komt, ook graag deze afstand in acht nemen.
We hebben de koster gevraagd  een beetje op te letten op deze regels  en hij zal bezoekers daar  in voorkomend geval op  aanspreken.  We kunnen hier vooral  samen met elkaar het beste op letten denken  wij.
Heel graag zien we u weer terug in onze kerk.

Ziekte pastoor H. Broers
Het zal velen van u niet ontgaan zijn maar we willen er hier wel  formeel melding van maken: onze pastoor Z.E.H. Harrie Broers is in de vroege ochtend van 25 april j.l. getroffen door een ernstig hartinfarct. Hij is toen met spoed in het Academisch ziekenhuis van Maastricht opgenomen en hij is vervolgens geopereerd in de week daarna.
Na een kleine week is pastoor weer thuis gekomen en is hij gestart met een revalidatietraject. In overleg met het bisdom heeft hij momenteel ziekteverlof om de tijd te kunnen benutten om weer aan te sterken.  We kunnen nu niet zeggen hoe lang dit duurt. In overleg met de kerkbesturen van Munstergeleen en Leyenbroek - Ophoven wordt pastoor Broers tijdelijk vervangen door een van onze assistenten, de Z.e.h. Heer dr. G. Weishaupt, of Pater Martin de Korte c.p., P.C. Houbenstraat 9 Munstergeleen.

Wij wensen onze pastoor een spoedige beterschap toe! Hij laat langs deze weg nadrukkelijk weten dat hij erg dankbaar is voor de vele blijken van medeleven en steun die hij vanuit onze parochies heeft ervaren.

Voor ziekenzalving en uitvaart gelieve U contact op te nemen voorlopig met
Pater Martin de Korte c.p., P.C. Houbenstraat 9 Munstergeleen.
Telefoon: 06.53.75.45.54

RK Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png