logo_ck met tekst.png

Beste Parochianen,

het is helaas een heel trieste mededeling waarmee wij ons tot U moeten richten.
In het weekend van 26 april is onze Pastoor getroffen door een zwaar hartinfarct en per ambulance naar het Universitair Medisch Centrum te Maastricht overgebracht.
De hele daaropvolgende week heeft hij daar verbleven. Zijn hart is gekatheteriseerd en in de hartslagaders ter voor-en achterzijde is een stent van c.a. 4 cm aangebracht.
Op vrijdagmiddag 1 mei mocht hij in stabiele toestand het ziekenhuis weer verlaten. Echter, hij is nog zwak van conditie, hetgeen moge blijken uit het feit dat de ejectiefractie (=uitpompwaarde)waarde van het hart van een normale persoon 60-70 % bedraagt, bij hem is deze waarde slechts 37 %. Hij heeft zware medicatie om e.e. stabiel te houden.

Door de doctoren is hem absolute rust opgelegd voor de komende periode, en zal  tevens een project van revalidatie ingaan.
Daarom is in overleg met de Vicaris-Generaal van het Bisdom Roermond besloten een ziekteverlof van –voorlopig- twee maanden in acht te nemen (t/m 1 juli).

De Pastoor laat U allen hartelijk groeten en vraagt of U zo af en toe eens een Wees-Gegroetje voor hem zou willen bidden, om het lichamelijk te dragen en ook geestelijk een plaats te kunnen geven.
R.K. Kerkbesturen St. Pancratius,
Christus Koning-H.Antonius van Padua.

Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:
-    Ziekenzalving
-    Uitvaarten
-    Evt. Doopsels

Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:
Pater Martin de Korte c.p.,
P.C. Houbenstraat 9,
06.53.75.45.54

Voor administratieve vragen:
Parochiesecretaresse Mevr. José Janson,
Tersteeglaan 5
046.451.70.68

Voor financiële vragen:
De Penningmeester Dhr. Piet Schoenmaeckers,
Molenaarlaan 15
046.452.74.83

Afdrukken E-mail

Maatregelen/ aanpassingen in verband met coronavirus

De Nederlandse Bisschoppen gaven maatregelen in verband met het coronavirus.
Alle publieke liturgische vieringen door de week en in het weekend worden tot tenminste 31 mei (Pinksterzondag) afgelast.

Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM, en aangescherpt door het laatste advies van regeringswege d.d. 23 maart.

Alle parochies ontvingen via het bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het corona- virus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

De Bisschoppen dispenseren iedereen in deze crisistijd om deel te nemen aan de H.Mis en wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Ten slotte vragen de bisschoppen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Voor onze parochie werden de volgende besluiten genomen:
-    De Andreaskapel is dagelijks open voor persoonlijk gebed.
-    De afgesproken misintenties van de weekendmissen zullen -indien mogelijk in overleg- met de betreffenden worden verplaatst naar een later tijdstip
      -     Uitvaartmissen zullen in overleg met de familie en volgens de regels van het  RIVM waardig plaatshebben in zo klein mogelijke kring.

Ingevolge bovenstaande en het verschijnen van het eerstvolgende nummer van het parochieblad zal het navolgende gelden:
-    Alle openbare vieringen komen te vervallen.
-    De Antoniusnoveen op de dinsdagen komt te vervallen, wel zal als het mogelijk is op zondag 14 juni het Antoniusfeest gevierd worden.
-    Palmzondag 5 april worden BUITEN aan de kerkdeur en in de Andreaskapel manden met gewijde palm neergezet.
-    Goede Vrijdag zal om 15.00 uur de zware klok luiden, zodat U thuis zich met het sterven van de Heer biddend kunt verenigen.
-    De Eerste H.Communie op 17 mei zal niet kunnen plaatsvinden, maar zal verschoven worden naar 20 september 11.30u, onder voorbehoud dat het dan “virusvrij” toegestaan is.
-    Op alle dagen zal de pastoor verder privé de H. Mis celebreren, op de voorspraak van de H. Pater Karel tot intentie van alle parochianen, dat wij gespaard mogen blijven, dat de getroffenen spoedig mogen genezen en de doctoren verplegenden kracht en sterkte mogen krijgen om hun verantwoordelijke taak goed te kunnen vervullen.

Graag zag ik het anders, maar de situatie is zodanig nijpend geworden dat dit de enige oplossing is. Voor ziekencommunie en evt. ziekenzalving ben ik uiteraard beschikbaar. Hou vooral de goede moed er in, misschien kan onderstaand gedicht daar wat bij helpen. En moge het voor U allen evengoed een Zalig Pasen worden, de Heer is Verrezen en Zijn Licht zal ook nu over ons blijven stralen!

H. Broers, pastoor

Afdrukken E-mail

Ter overweging…

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.  
Of een mening op laat leggen?

Lees meer

Afdrukken E-mail

Vastenactie

De afgelopen drie jaar hebben vele parochies in het dekenaat Schinnen en Sittard voor de Vastenactie het project : ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst’ ondersteund. Een project dat bestemd was voor een school van Landbouw en Techniek in Zambia in Afrika.
Dit jaar sluiten de projecten daarbij aan. Ook nu gaat het om vervolgonderwijs: beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding hebben mensen meer kans op een goede baan en kunnen daardoor beter in eigen onderhoud voorzien.

Er worden dit jaar helaas geen vastenzakjes bezorgd maar U kunt Uw gift ook overmaken op rekening nr. NL 21 INGB 000 300 0046 van Missieburo Roermond o.v.v. gift vastenactie.

Hartelijk dank voor Uw steun.

Fanfare St.Jan  zal dit jaar geen paaseieren te koop aanbieden.

Alle activiteiten van de Zonnebloem, de Sieskes, KBO Leyenbroek en KBO Ophoven zijn afgelast.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png