logo_ck met tekst.png

Kerstwens

Dit is Gods grootste wonderdaad:
voor al wie in het duister dwaalt –
door schijn en valse glans verblind –
komt Hij tot ons als een mensenkind,
dat in de kille kribbe straalt:
de Zon die nimmer ondergaat.

Zo komt Gods liefde aan het licht.
Van macht en majesteit ontdaan
daalt Hij vanuit de hemel neer.
Hij deelt ons menselijk bestaan –
in Jezus zien wij zijn gezicht.

Hij die de nieuwe morgen is
neemt weg wat bang maakt en benauwt.
Hij draagt voor ons het zwaarste kruis
en brengt ons tot het Vaderhuis,
waar ieder die op Hem vertrouwt
genadevol geborgen is.

‘n Zalig Kerstfeest
en een nieuw jaar 2020
vol inspiratie onder Gods Zegen
wenst U:
’t R.K. Kerkbestuur
en H. Broers, pastoor.
U tevens graag verwelkomend
in de vieringen rond deze mooie dagen!

Afdrukken E-mail

Parochiefusie

In de vorige uitgave van het parochieblad berichtten we reeds uitvoerig dat er vergaande onderhandelingen waren met het Bisdom om de beide parochies van Leyenbroek en Ophoven te fuseren. Inmiddels heeft de Bisschop, na de priesterraad en het kapittel gehoord te hebben, daar positief op gereageerd. Dit zal er in resulteren dat de fusie per 1 januari 2020 een feit is. Op 1 december werd het officiële decreet uitgevaardigd. Daaruit enkele citaten:
“Derhalve bepaal ik (bisschop) het volgende:
1.    “Met ingang van 1 januari 2020 voeg ik samen de parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua te Sittard en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke hierbij de naam R.K. PAROCHIE CHRISTUS KONING EN H. ANTONIUS VAN PADUA krijgt, administratief gevestigd Leyenbroekerweg 107 te 6132 CD Sittard.”
2.    “Het territoir van genoemde parochie omvat het gebied van de vroegere parochies tezamen”.
10. “De parochiekerk is de Christus Koning kerk, gelegen aan de Leyenbroekerweg 109 te Sittard. De Andreaskapel, gelegen aan de Leyenbroekerweg , blijft aan de nieuwe parochie verbonden ten behoeve van de eredienst”.
11. “Allen die tot dusver behoorden tot de parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua verklaren wij met ingang van 1 januari 2020 te behoren tot de R.K. parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua, gevestigd Leyenbroekerweg 107 te 6132 CD Sittard”.
Zij die het volledige decreet wensen te lezen kunnen zich op de donderdagochtend vervoegen aan het parochiekantoor in de pastorie. Het is voorgelezen in de kerk op zondag 14 december.
Voor U als parochianen zal er dus niets in de concrete situatie veranderen, voor de bestuurlijke kant wordt het administratief, juridisch en economisch eenvoudiger.
Ook Uw gewaardeerde deelname aan de kerkbijdrage kunt U op de vertrouwde nummers blijven overmaken, waarvoor onze hartelijke dank!

Afdrukken E-mail

Kerstconcert

Op zondagmiddag 15 december 2019 organiseert de stichting Behoud  Franse Klooster om 15.00 uur een kerstconcert in de Johanneskerk, Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard.
Het concert wordt verzorgd door Popkoor Escolum (o.l.v. Mischa Hendriks) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Ad Triepels). U bent van harte welkom.

Afdrukken E-mail

Activiteitenkalender K.B.O. Ophoven 2019

Zaal Landjwaer
- Elke woensdag middag spelletjes, behalve op de “kien middag”.
- Eerste woensdag van de maand kienen met uitzondering van augustus.
- Najaar diapresentatie Guus Reinartz samen met Zonnebloem donderdag 21 november show
  Toscana en Cinque Terra.
- Kerstviering op woensdag 11 december, aanvang 13:30 uur.

Leden Leijenbroek en Zonnebloem zijn van harte welkom.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom:
Gaarne opgeven bij Paul Otto, secretaris KBO Ophoven
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 046 4432170

Afdrukken E-mail

MEDITATIEF ZINGEN in de Andreaskapel, Leyenbroekerweg

Woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Kerkbalans

In het begin van dit jaar hebben wij de actie Kerkbalans 2019 bij u geïntroduceerd. Gelukkig zijn wij, dat er nog een aantal parochianen ook dit jaar weer hebben bijgedragen. Wij hadden immers afgesproken SAMEN KERK te willen zijn. De gevers danken wij hiervoor ook nu weer hartelijk en wij hopen dat u ook volgend jaar weer zult willen meedoen om onze parochie levend te houden en ons in staat te stellen als parochie voor u iets te kunnen betekenen.

Maar zoals ieder jaar zit er nu ook weer een probleem aan te komen, omdat wij constateren dat de inkomsten uit kerkbalans 2019 achter blijven bij verleden jaar. Inventarisatie leert ons, dat er een aantal parochianen, die vele jaren aan Kerkbalans hebben deelgenomen, dit jaar hun bijdrage nog niet hebben gedaan. Wij hopen, dat dit op een misverstand berust en dat zij niet met bijdragen zijn gestopt. Wij blijven uw bijdrage aan Kerkbalans nodig hebben, temeer omdat andere inkomsten zoals collecten en misintenties ook niet toenemen. De kosten stijgen immers wel.

Wij rekenen op de achterblijvers. Denkt u er nog eens goed over na alstublieft.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Overleden

Mia Coenen-Koenen Meteoorhof 3 80 jaar
Annie Konieczny-van Loenen Geuweg 38 86 jaar
Tiny Kitzen-Majolein Huize Kollenberg 99 jaar

, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Fusie Ophoven – Leyenbroek

Geachte parochianen,

Bij dezen willen wij u informeren dat het kerkbestuur –in overleg met de nieuwe bisschop- onlangs heeft besloten de procedure in te zetten om te komen tot een volledige fusie van de parochies H. Antonius van Padua en Christus Koning.  
Om te weten waarom wij dat doen gaan we even terug in de tijd.

Na het vertrek van pastoor Ubachs medio 2006 werd pastoor Broers uit Munstergeleen benoemd tot administrator, zeg maar waarnemer, in de beide parochies H. Antonius van Padua en Christus Koning.
De beide kerkbesturen uit Ophoven en Leyenbroek zijn toen gezamenlijk gaan vergaderen. Per 1 oktober 2008 is in overleg met het bisdom besloten om één fusiebestuur te vormen om de belangen van de beide parochies gezamenlijk te behartigen. Vervolgens werd de aanstelling van dhr. Broers per 1 januari 2011, tot dat moment administrator van de beide parochies, omgezet in die van pastoor.  
Het kerkbestuur constateerde in die periode dat de H. Antonius van Paduaparochie zowel pastoraal als ook financieel niet meer levensvatbaar was. Na vele gesprekken met alle kerkrechtelijk betrokkenen is uiteindelijk besloten de H. Antonius van Paduakerk te sluiten. Het kerkgebouw is vervolgens bij  bisschoppelijk decreet van 14 oktober 2011 aan de eredienst onttrokken. Daarna is ingezet op het concentreren van alle activiteiten in de parochiekerk in Leyenbroek. De vrijwilligers hebben hier goed aan meegewerkt zodat het draagvlak voor de nieuwe parochiekerk Christus Koning bij alle betrokkenen groot is. Dat is niet op de laatste plaats te danken aan de prominente plaats die de H. Antonius heeft gekregen achter in onze parochiekerk. Ook heeft het kerkbestuur de kerk in Ophoven in 2017 kunnen verkopen waardoor de weg vrij kwam om oude nog deels bestaande schulden van Ophoven af te lossen.
Dat alles heeft er toe geleid dat wij van mening zijn dat de beide parochies –die feitelijk op praktisch en pastoraal vlak al een eenheid vormden, nu officieel kunnen samensmelten tot één nieuwe parochie “Christus Koning en H. Antonius van Padua”. Dat betekent o.a. dat de beide nog bestaande kerkrechtelijke rechtspersonen worden samengevoegd en dat de gescheiden boekhoudingen kunnen worden samengevoegd.

Wij hebben de bisschop gevraagd om per decreet deze fusie per 1 januari 2020 te bekrachtigen, zodat vanaf dat moment één financiële administratie kan worden gevoerd. Alle rechten en plichten gaan dan over naar de nieuwe parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua.  We wachten nu dus op de definitieve beslissing in deze van de Bisschop.

Wat betekent dat voor U als parochiaan?
Eigenlijk niets, het kerkbestuur en pastoor blijven ongewijzigd net zoals de structuur waarin onze vrijwilligers werken. Het bestuur zal het jaar 2020 gebruiken om datgene te doen dat nodig is om dit verder tot uitvoering te brengen maar u als parochiaan merkt daar niets van. Voor vragen hierover kunt u zich uiteraard wenden tot het bestuur of een van onze kerkbestuursleden.

Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Bridgecursus voor Beginners

Heeft U altijd al willen bridgen, maar is het er nog niet van gekomen?
U krijgt binnenkort de gelegenheid om de beginselen van de Koning onder de kaartspelen  onder de knie te krijgen:
Vijf samenwerkende bridgeclubs in de Westelijke Mijnstreek organiseren een bridgecursus voor beginners.
De cursus omvat twee keer twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur. De eerste reeks van twaalf begint op woensdag 18 september 2019 en met de tweede reeks zal begin 2020 worden gestart. De lessen worden gegeven in het Hubertushuis ‘de Boew aan de Jan Willenstraat 1 in Geleen.
De kosten voor deze cursus bedragen €70.= per twaalf lessen, exclusief het lesmateriaal.

Voor verdere informatie en/of aanmelding voor deelname kunt U terecht bij:
Loek Curvers, tel: 06 37454974

Aanmelding is ook mogelijk door invulling van het aanmeldingsformulier, dat via het bijgaande email-adres opgevraagd kan worden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png