logo_ck met tekst.png

Overleden

Piet Tops    Charl.Beltjenslaan 2 90 jaar   
Leo Kox Dr. Poelslaan 5    87 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Wijwater met Pasen

Voor gelovigen is het iets vanzelfsprekends: voor men de kerk binnentreedt, gaat men naar het wijwatervat, doopt er de vingertoppen van de rechterhand in en maakt zich een kruisteken. Waarom doen we zoiets ?

Met dat teken drukken we eigenlijk twee dingen uit, voor we de kerk binnentreden om er te bidden of om de Eucharistie te vieren. Het kruisteken dat we maken is het teken van ons geloof. We betreden het Huis van God en we stellen een teken van ons geloof in Hem. We drukken door dat kruisteken ons geloof uit in onze God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Elke keer als we een kruisteken maken is dat “een beroep doen op de genade van de Verlosser, die mij in staat stelt te handelen in de Geest, als kind van de Vader” (CKK 2157). Als we ons een kruisteken met wijwater maken, dan herinnert ons dat aan ons doopsel en drukken wij daarmee uit dat we als gedoopten onlosmakelijk verbonden zijn met onze Drie-ene God.

Al van in het begin van het christendom blijkt het een gebruik te zijn. Vroeger stonden er waterkruiken bij de ingang van de kerk en waste men hoofd, handen en voeten om zuiver het Huis van God te betreden.
Elk rooms-katholiek kerkgebouw moet over een plaats voor het doopsel beschikken maar ook over een wijwatervat zegt ons de Catechismus van de Katholieke Kerk in nummer 1185: “De verzameling van het Volk van God begint met het doopsel: de kerk moet dus beschikken over een plaats voor de viering van het doopsel (doopkapel) en zij moet de herinnering aan de doopbeloften bevorderen (wijwater).”

Wijwater is gezegend water, water waarover Gods Zegen is uitgesproken. Het kan water zijn dat gezegend is tijdens de Paaswake, het kan water zijn dat gezegend werd bij gelegenheid van een doopsel. De priester of de diaken kan ook altijd water zegenen.
In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt ons de belangrijke betekenis van het water nog eens voorgehouden: “De symboliek van het water is kenmerkend voor de werking van de heilige Geest bij het doopsel. Na het aanroepen van de heilige Geest wordt het water immers het werkzame teken van de wedergeboorte: evenals ons leven, voor onze geboorte, tijdens de zwangerschap, zich ontwikkelde omgeven door water, zo geeft het water van het doopsel werkelijk aan dat onze geboorte tot het goddelijk leven ons in de heilige Geest geschonken wordt. Maar ‘gedoopt in één Geest’ zijn wij ook ‘gedrenkt met één Geest’: de Geest is daarom ook persoonlijk het levende water dat uit de gekruisigde Christus opwelt als uit zijn bron en dat in ons opwelt tot eeuwig leven.”
In de Paaswake zullen we nieuw wijwater zegenen. U mag het ook mee naar huis nemen, om thuis elke dag ook ’n kruisje te maken. Alvast ’n Zalig Pasen, welkom in de vieringen!

Afdrukken E-mail

Misdienaars en acolieten

Om de eucharistie mooi te vieren hebben we graag assistentie van misdienaars en acolieten. Jongens, meisjes, ouderen, hebt U tijd om bij toerbeurt ’s zondags of bij uitvaartdiensten mee te helpen? Wilt U informatie? Telefoonnummer van de koster, H.Brinkman 046-4519001.

Afdrukken E-mail

Overleden

Lenie Dols-Ronkartz v/h Geleenstraat Ophoven 82 jaar 
Lenie Durlinger-Gruisen Op de Kollenberg 19 89 jaar
Gerda Römers-Golsteijn Prevotlaan 8    86 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

GEEF VOOR JE KERK

Dat is het motto voor de actie Kerkbalans van dit jaar. De samenwerkende kerken vragen hun leden ieder jaar een geldelijke bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Vroeger noemden we dit “gezinsbijdrage”, maar sedert enkele jaren spreken we van actie Kerkbalans.

De kerk, ook de onze, moet een actieve geloofsgemeenschap zijn waar wij elkaar ontmoeten in de vieringen en waar wij geïnspireerd en bemoedigd worden. De kerk is er voor iedereen of je nu wel of geen lid bent en waar je terecht kunt ook voor een luisterend oor.

Ook uw kerk heeft haar financiële zorgen om te voorkomen dat we jaarlijks inboeten op ons zorgvuldig opgebouwde vermogen. Dit vermogen proberen we veilig te stellen voor de onzekere toekomst.

De vaste kosten komen ieder jaar terug. Denk maar aan het onderhoud van onze priesters en het in goede staat houden van de gebouwen; het wekelijks opluisteren van onze kerkdienst door het koor en de versiering en altaarbenodigdheden zijn ook posten die regelmatig betaald zullen moeten worden. Zo zijn nog vele kostenposten te benoemen.
Gelukkig hebben wij nog enkele vrijwilligers die ons ondersteunen en daardoor de kosten drukken.

Hoe dan ook, het zal duidelijk zijn, dat wij ook uw financiële hulp dit jaar weer hard nodig hebben. Daarom doet het kerkbestuur een dringend beroep op u om uw bijdrage aan Kerkbalans ook dit jaar weer te voldoen. Dit kan door storting
- Parochianen Leyenbroek op bankrekeningnr. NL 50 INGB 000 105 42 86
t.n.v. Parochie Christus Koning
- Parochianen Ophoven op bankrekeningnr. NL 70 INGB 000 104 03 46
t.n.v. Parochie H.Antonius van Padua

Het zal iedereen toch ook wel bekend zijn, dat wij de kosten van de eucharistieviering tijdens uw uitvaart in onze parochiekerk (deels) vergoeden indien u de laatste vier jaar heeft deelgenomen aan Kerkbalans. Zorgt u er dan wel voor, dat uw uitvaart t.z.t. ook in onze parochiekerk wordt gehouden.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt het volledige bedrag aftrekken. Voor periodieke giften moet een overeenkomst worden opgemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Doet u al mee aan Kerkbalans, dan zeggen wij u hiervoor hartelijk dank. Doet u nog niet mee, maar voelt u toch enige band met onze parochie of het kerkgebouw in onze wijk, dan bent u van harte welkom ... en dan zeggen wij bij voorbaat dank U wel.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

De Heilige Blasius en de Blasiuszegen

Ieder jaar op drie februari viert de Kerk de heilige Blasius. Hij is een van die ontelbare menigte van mannen en vrouwen die in de loop der eeuwen als martelaar zijn gestorven omdat zij in Jezus Christus geloofden. Heel veel weten we niet van die heilige Blasius.

Overleveringen zeggen dat hij een arts was die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Onder de christenvervolgingen van keizer Licinius leefde hij ondergedoken in de bossen. Men zegt dat hij daar in vrede leefde met de wilde dieren, ze kwamen hem zelfs opzoeken om zich door hem te laten genezen. Hij werd bij toeval gevangen genomen, Romeinse soldaten waren op zoek naar wilde dieren voor hun circusspelen en ontdekten dus bij toeval de schuilplaats van Blasius. Men probeerde hem van het christelijke geloof af te brengen door allerlei folteringen. Hij werd met wolkammen gefolterd en daarna onthoofd. Dat zou gebeurd zijn in het jaar 316.

Blasius is dus een van die ontelbaren die in de geschiedenis hun leven hebben gegeven omdat ze in Jezus Christus geloofden, omdat ze ook in de moeilijkste omstandigheden vanuit een levende relatie met Hem christen bleven in woord en daad. Ook hij vertrouwde op dat woord van Jezus: “Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de Hemel is.” (Matteüs 10,32-33)
Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Dat gaat terug op een verhaal dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigde te verstikken want er was een visgraat in de keel blijven steken. Onder tranen smeekte ze Blasius om hulp. Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed uit dat het kind gered mocht worden en zo gebeurde het. Als herinnering aan dat verhaal en vertrouwend op de voorspraak van de heilige Blasius bij de Heer wordt in veel parochies op drie februari de Blasiuszegen gegeven.

Op een bijzondere manier wordt een zegen uitgesproken door de priester of de diaken. Hij spreekt die zegen uit met twee kaarsen die daags voordien op twee februari, op het feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, gezegend zijn. Die twee kaarsen worden in de vorm van een Andreaskruis tegen de hals van de gelovige gehouden en daarbij wordt gebeden: "Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen." U kunt de Blasiuszegen ontvangen op 2 februari aansluitend aan de H.Mis van 19.00 uur en 3 februari na de mis van 11.30 uur.

Afdrukken E-mail

Nieuwjaarsborrel 2019

 

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL MET VERSE WAFELS

VOOR ALLE BEWONERS VAN

OPHOVEN-TUIN VAN GULICK-BEEKDAL - CRAAVELD.

OP ZONDAG 6 JANUARI 2019

IN DE LANDJWAER

De drankjes met versgebakken wafels staan klaar van 11.00 – 14.00 uur

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Landweringstraat 112, Ophoven.

Het Kerkbestuur, het bestuur én vrijwilligers van de Landjwaer wensen allen sfeervolle Kerstdagen en een goed 2019!

ORGANISATIE:

* R.K. Kerkbestuur Christus koning Leyenbroek en H. Antonius van Padua   Ophoven

* Het bestuur van het gemeenschapshuis De Landjwaer

Afdrukken E-mail

Kerstmarkt Broekstraat Leyenbroek

Vrijdag 14 december van 17.00 tot 21.00 uur
Vele kramen, diverse activiteiten o.a. muziek, toneel, exposities, kindertheater, foodstands en –trucks.
De entree van deze sfeervolle en verlichte kerstmarkt is gratis.

Afdrukken E-mail

“Fürchtet euch nicht”

Vocaal Ensemble Arabesque zingt barokke kerstmuziek
In samenwerking met de sopraan Bianca Lenssen brengt Vocaal Ensemble Arabesque uit Geleen o.l.v. Arno Kerkhof een bijzonder programma dat het hele kerstverhaal omvat. Zeker wanneer u na alle drukke dagen even genoeg hebt van het commerciële gewoel dat Kerstmis omspoelt, biedt dit concert u het ideale alternatief. Wie kent de prachtige composities van o.a. Wolfgang Carl Briegel, Johann Michaël Bach of Philippe Friedrich Böddecker? Zij componeerden meeslepende koorwerken die u langs het hele kerstverhaal voeren tot en met de drie koningen en zelfs de vlucht naar Egypte. Deze worden afgewisseld met juweeltjes van solo-cantates die een zeer persoonlijke betrokkenheid bij het kerstverhaal laten horen. Wees dus van harte welkom op zondag 30 december om 14.30 uur in de Christus Koningkerk, Leyenbroekerweg 107 in Sittard, of op 6 januari bij de Zusters onder de Bogen, St.Servaasklooster 14 in Maastricht voor een fascinerend 17e-eeuws kerstconcert. De entrée is € 12,50. www.vocaal-ensemble-arabesque.nl

Afdrukken E-mail

Vormsel- en communievoorbereiding

Basisschool Leyenbroek en het RK kerkbestuur Christus Koning en H. Antonius van Padua hebben onlangs overleg gevoerd over de besluitvorming t.a.v. de organisatie rond de communie- en vormselvoorbereiding. Deze voorbereiding wordt m.i.v. dit schooljaar (2018-2019) op een andere wijze vormgegeven en wel buiten de lestijden van de school. Alhoewel het kerkbestuur dit jammer vindt, heeft het met de school hierover gevoerde overleg tot meer begrip voor het standpunt van de school geleid. Partijen hebben dan ook afgesproken ook in de toekomst met elkaar te blijven samenwerken onder erkenning van elkaars autonomie en verantwoordelijkheden. Daarbij is afgesproken dat de vanaf september ’18 gestarte nieuwe werkwijze wordt gecontinueerd. Dat houdt in dat de communielessen op woensdagmiddagen en de vormsellessen op maandagmiddagen in een lokaal van de kerk worden gegeven. Aan het begin van elk schooljaar zal de school ouders attenderen op de mogelijkheid om hun kinderen te laten deel nemen aan de communie- of vormselvoorbereidingen. De school zal tevens de benodigde gegevens, met instemming van ouders, met pastoor delen. Alle communicatie hieromtrent zal in gezamenlijkheid worden vormgegeven en via de communicatiesystemen van school met ouders worden gedeeld.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png