logo_ck met tekst.png

In Memoriam

Op 27 mei l.l. overleed Mevr. Rosie penners-Maas in de leeftijd van 85 jaar. Gedurende ruim 20 jaar was zij een toegewijd koster van onze Christus-Koningkerk.

Op Pinksterdag 2015 mochten we haar bijzonder in de schijnwerper zetten, omdat haar toen in naam van onze Heilige Vader Paus Franciscus, de Kerkelijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” mocht worden uitgereikt.

Het moge duidelijk zijn dat Mevr. Penners-Maas voor onze gemeenschap grote verdiensten heeft gehad, niet alleen op kerkelijk vlak -20 jaar onbezoldigd vrijwillig koster- maar dat ook haar maatschappelijke inzet blijk gaf van een vanuit haar geloof zich willen inzetten voor het maatschappelijk welzijn van anderen.

Op uiterst bescheiden wijze en met ongelofelijke accuratesse droeg zij zorg voor de haar toevertrouwde taken. Op 8 juli was voor haar de Zeswekendienst. Wij zullen haar -en haar echtgenoot Jo- in gebed dankbaar blijven gedenken.

Afdrukken E-mail

Overleden

Wil Vroomen Kromstraat 14 82 jaar 
Luc Dupuits Hoeferlaan 27 68 jaar
Gedurende 40 jaar lid van ons Kerkelijk Zangkoor

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Jezus redt (het niet alleen)

Diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers zag laatst in een treincoupé de poster 'Jezus redt' en kwam daartoe tot de volgende overweging.
 
Stations, treinen en sommige openbare gebouwen zijn inmiddels geworden tot plaatsen, waar elk vrij plekje is behangen met reclameteksten. Dat brengt geld op. Meestal zijn de reclameborden schreeuwerig van aard, provocerend en niet altijd getuigend van goede smaak. Soms zijn er ook teksten die ons attent maken op een bepaalde voorziening, die geschapen is voor een of andere hulpbehoevende doelgroep: zorg voor allochtonen of opvang die geboden wordt aan moeder en kind bij een ongewenste zwangerschap. Het is ook heel gebruikelijk, dat bepaalde christelijke kerken via dergelijke reclameborden oproepen tot geloof in Jezus en tot een andere levenswijze. Bekend is het verzoek om niet te vloeken of door andere uitspraken of kreten de naam van God niet beledigend uit te spreken. Zo was er laatst in een treincoupé een poster aange­bracht met tekst: 'Jezus redt'.
Persoonlijk ligt mij deze manier van prediking niet zo. Ik ben de mening toegedaan, dat men het Evangelie niet met een slimme reclametechniek aan de man/vrouw kan brengen. Verkondiging werkt niet via een reclamebureau.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Missie

De opbrengst van de collecte van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) bedraagt € 128,51.

Hartelijk dank voor Uw steun

Afdrukken E-mail

Waarom laten ouders hun kinderen dopen?

Als vervolg op het artikel van vorige maand, waarin de catechese van paus Franciscus over het doopsel werd gepubliceerd, nog enkele gedachten meer over het doopsel. Want voor het eerst in honderden jaren kerkgeschiedenis zien wij in onze streken het aantal kinderen dat jaarlijks gedoopt wordt gestaag teruglopen. De vraag die we mogen stellen is of men nog weet wat het doopsel betekent en daar wil ik bij stilstaan.
Waarom laten ouders hun kinderen dopen ? Waarom er voor kiezen om je kind te laten dopen ? Als ik met jonge ouders spreek, dan hoor ik daar heel wat redenen voor.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Woord van dank en waardering….

Gaarne wil ik – langs deze weg – mijn dank en waardering uitspreken voor de wijze waarop mijn 60-jarig priesterfeest in onze parochie is gevierd, op 15 april 2018. Zoals ik het had gewild.....eenvoudig, zonder publicatie, voor onze parochies en enkele vrienden en familieleden. Dat er “achter en voor de schermen” velen actief werden, heeft mij goed gedaan....de pastoor, als voorzitter van het kerkbestuur, vooral enkele leden uit de “Donderdagmorgen-werkgroep”, het Zangkoor, de Fanfare, de medewerk(st)ers in de liturgie, degenen die het gezellig samenzijn hebben verzorgd en ga zo maar door.
 
De geweldige inbreng van Koor en Fanfare, de versiering.....het maakte de viering tot een feestelijk gebeuren. En vooral uw aller aanwezigheid in de kerk en later bij het gezellig samenzijn gaf mij het gevoel mij thuis te mogen voelen en gedragen te mogen weten in jullie midden. Samen bidden, samen zingen, samen danken dat God ons aan elkaar gegeven heeft.... In goede en kwade tijden.....en dat nog eens bevestigen met koffie, een tractatie en een drankje. Geweldig toch.....dat het nog lang zo mag doorgaan.
 
Dank U wel....van harte.

Frans Vroemen, oud vicaris.

Afdrukken E-mail

Overleden

Paula Maes-Petit Schuttestraat 2 90 jaar
Frans Theunissen Blijdestein 39 89 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Op weg naar Pasen: Stille Zaterdag

Binnenkort gedenken we weer het Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus. Velen gaan in de Goede Week naar de kerk om de Heer nabij te zijn in alles wat Hij voor elk van ons persoonlijk heeft gedaan. Als ik over die bijzondere dagen van de Goede Week met mensen spreek, dan valt het mij op dat er één dag is waar men bijna niets van weet te vertellen. Palmzondag kent men: de intocht in Jeruzalem; Witte Donderdag: het Laatste Avondmaal met de instelling van het Priesterschap en de Eucharistie, de voetwassing; Goede Vrijdag: Jezus is voor elk van ons persoonlijk aan het Kruis gestorven en Pasen: de Verrijzenis, Hij is werkelijk verrezen. Stille Zaterdag is daarbij de grote onbekende dag, ook voor kerkgetrouwe mensen. Je moet het maar eens aan iemand vragen wat we die dag gedenken. Men kan er niet snel op antwoorden, het enige wat je te horen krijgt is dat Jezus dood is en het Lichaam van de Heer in het graf ligt. Dat klopt natuurlijk maar gedeeltelijk.

Lees meer

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png