logo_ck met tekst.png

Bedevaart naar Banneux 2 oktober 2018 en bezoek aan de Kruiswegstaties in Moresnet

De parochie Christus Koning organiseert een bedevaart naar Banneux op dinsdag 2 oktober a.s. Het bedevaartsoord ontstond nadat de 12 jarige Mariette Beco verklaarde dat Maria haar in 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres (Maagd van de Armen) had genoemd.

Tevens bezoeken we de kruisweg in Moresnet. Vanaf 1850, als gevolg van de genezing van vallende ziekte van Arnold Franck, ontwikkelde zich in Moresnet de verering van de Moeder Gods. De overste van de Franciscanen, Johannes Ruiter, besloot in 1895 naast de kapel een kruisweg te bouwen waarmee hij de toewijding aan de H.Franciscus van Assisi zou verbinden aan de verering van de Heilige Maagd.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Bedevaart Sittard-Kevelaer op maandag 10 september

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 10 september. Gaat u ook mee?

Lees meer

Afdrukken E-mail

In Memoriam

Op 27 mei l.l. overleed Mevr. Rosie penners-Maas in de leeftijd van 85 jaar. Gedurende ruim 20 jaar was zij een toegewijd koster van onze Christus-Koningkerk.

Op Pinksterdag 2015 mochten we haar bijzonder in de schijnwerper zetten, omdat haar toen in naam van onze Heilige Vader Paus Franciscus, de Kerkelijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” mocht worden uitgereikt.

Het moge duidelijk zijn dat Mevr. Penners-Maas voor onze gemeenschap grote verdiensten heeft gehad, niet alleen op kerkelijk vlak -20 jaar onbezoldigd vrijwillig koster- maar dat ook haar maatschappelijke inzet blijk gaf van een vanuit haar geloof zich willen inzetten voor het maatschappelijk welzijn van anderen.

Op uiterst bescheiden wijze en met ongelofelijke accuratesse droeg zij zorg voor de haar toevertrouwde taken. Op 8 juli was voor haar de Zeswekendienst. Wij zullen haar -en haar echtgenoot Jo- in gebed dankbaar blijven gedenken.

Afdrukken E-mail

Overleden

Wil Vroomen Kromstraat 14 82 jaar 
Luc Dupuits Hoeferlaan 27 68 jaar
Gedurende 40 jaar lid van ons Kerkelijk Zangkoor

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Jezus redt (het niet alleen)

Diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers zag laatst in een treincoupé de poster 'Jezus redt' en kwam daartoe tot de volgende overweging.
 
Stations, treinen en sommige openbare gebouwen zijn inmiddels geworden tot plaatsen, waar elk vrij plekje is behangen met reclameteksten. Dat brengt geld op. Meestal zijn de reclameborden schreeuwerig van aard, provocerend en niet altijd getuigend van goede smaak. Soms zijn er ook teksten die ons attent maken op een bepaalde voorziening, die geschapen is voor een of andere hulpbehoevende doelgroep: zorg voor allochtonen of opvang die geboden wordt aan moeder en kind bij een ongewenste zwangerschap. Het is ook heel gebruikelijk, dat bepaalde christelijke kerken via dergelijke reclameborden oproepen tot geloof in Jezus en tot een andere levenswijze. Bekend is het verzoek om niet te vloeken of door andere uitspraken of kreten de naam van God niet beledigend uit te spreken. Zo was er laatst in een treincoupé een poster aange­bracht met tekst: 'Jezus redt'.
Persoonlijk ligt mij deze manier van prediking niet zo. Ik ben de mening toegedaan, dat men het Evangelie niet met een slimme reclametechniek aan de man/vrouw kan brengen. Verkondiging werkt niet via een reclamebureau.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Missie

De opbrengst van de collecte van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) bedraagt € 128,51.

Hartelijk dank voor Uw steun

Afdrukken E-mail

Waarom laten ouders hun kinderen dopen?

Als vervolg op het artikel van vorige maand, waarin de catechese van paus Franciscus over het doopsel werd gepubliceerd, nog enkele gedachten meer over het doopsel. Want voor het eerst in honderden jaren kerkgeschiedenis zien wij in onze streken het aantal kinderen dat jaarlijks gedoopt wordt gestaag teruglopen. De vraag die we mogen stellen is of men nog weet wat het doopsel betekent en daar wil ik bij stilstaan.
Waarom laten ouders hun kinderen dopen ? Waarom er voor kiezen om je kind te laten dopen ? Als ik met jonge ouders spreek, dan hoor ik daar heel wat redenen voor.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Woord van dank en waardering….

Gaarne wil ik – langs deze weg – mijn dank en waardering uitspreken voor de wijze waarop mijn 60-jarig priesterfeest in onze parochie is gevierd, op 15 april 2018. Zoals ik het had gewild.....eenvoudig, zonder publicatie, voor onze parochies en enkele vrienden en familieleden. Dat er “achter en voor de schermen” velen actief werden, heeft mij goed gedaan....de pastoor, als voorzitter van het kerkbestuur, vooral enkele leden uit de “Donderdagmorgen-werkgroep”, het Zangkoor, de Fanfare, de medewerk(st)ers in de liturgie, degenen die het gezellig samenzijn hebben verzorgd en ga zo maar door.
 
De geweldige inbreng van Koor en Fanfare, de versiering.....het maakte de viering tot een feestelijk gebeuren. En vooral uw aller aanwezigheid in de kerk en later bij het gezellig samenzijn gaf mij het gevoel mij thuis te mogen voelen en gedragen te mogen weten in jullie midden. Samen bidden, samen zingen, samen danken dat God ons aan elkaar gegeven heeft.... In goede en kwade tijden.....en dat nog eens bevestigen met koffie, een tractatie en een drankje. Geweldig toch.....dat het nog lang zo mag doorgaan.
 
Dank U wel....van harte.

Frans Vroemen, oud vicaris.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png